Regulamin

Regulamin sklepu internetowego www.ePasmanteria24.pl

Sklep Internetowy www.ePasmanteria24.pl postępuje zgodnie z Ustawą o Prawach Konsumenta. Konsument (Ustawa) nie może zrzec się swoich praw z niej wynikających. Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia Ustawy są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy. Tak więc niniejszy Regulamin nie ma na celu wprowadzanie zapisów, które mogą wyłączać lub ograniczać prawa konsumentów określonych na mocy aktualnych przepisów prawa. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z Ustawą pierwszeństwo mają zapisy Ustawy i należy je stosować.

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.ePasmanteria24.pl prowadzony jest przez PHU MODA-TEXTIL Edyta Orzechowska wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, NIP 531-112-20-09, REGON 012236466.

2. Niniejszy Regulamin skierowany jest do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego (z wyjątkiem § 9 Regulaminu, który skierowany jest wyłącznie do przedsiębiorców).

3. Definicje:

1) Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

2) Formularz rejestracyjny – formularz dostępny w Sklepie internetowym udostępniony Klientom w celu utworzenie Konta;

3) Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający Klientom złożenie Zamówienia poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży wraz ze sposobem płatności i dostawy;

4) Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą;

5) Kodeks Cywilny  – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.);

6) Konto – Usługa elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór danych w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym;

7) Newsletter – Usługa elektroniczna polegająca na dystrybucji za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail przez Usługodawcę, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom otrzymywanie od Usługodawcy treści kolejnych wiadomości zawierające informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie internetowym;

8) Produkt – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą;

9) Regulamin  – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego;

10) Sklep internetowy - sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: www.ePasmanteria24.pl na platformie sklepowej Shoper;

11) Sprzedawca/Usługodawca – PHU MODA-TEXTIL Edyta Orzechowska wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 531-112-20-09, REGON 012236466;

12) Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu lub Produktów zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego;

13) Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu internetowego;

14) Usługobiorca – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi elektronicznej;

15) Ustawa O Prawach Konsumenta, Ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dziennik Ustaw z roku 2014 poz. 827 z późniejszymi zmianami);

16) Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

§ 2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

1. W Sklepie Internetowym dostępne są Usługi elektroniczne:

1) Konto,

2) Formularz zamówienia,

3) Newsletter.

2. Usługa elektroniczna Konto.

1) Korzystanie z Konta jest możliwe poprzez łączne  wykonaniu trzech kolejnych kroków przez Usługobiorcę:
– wypełnieniu Formularza Rejestracji,
– kliknięciu pola „zarejestruj się”
– potwierdzeniu chęci utworzenia Konta poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany automatycznie na podany adres poczty elektronicznej.

2) W Formularzu rejestracyjnym niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę danych Usługobiorcy:
– imię i nazwisko/nazwa firmy,
– adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj),adres poczty elektronicznej,
– numer telefonu kontaktowego
– hasło.

3) W wypadku Usługobiorców niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

4) Usługa elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@ePasmanteria24.pl lub też pisemnie na adres: al. Komisji Edukacji Narodowej 97 UH 13, 02-777 Warszawa.

3. Formularz zamówienia

1) Korzystanie z Formularza zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków:
– wypełnienie Formularza zamówienia poprzez samodzielną modyfikację wprowadzanych danych, dodawanie lub usuwanie Produktów w wirtualnym koszyku zakupów zgodnie z komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu internetowego,
– kliknięcie na stronie Sklepu Internetowego, po wypełnieniu Formularza zamówienia, pola „Potwierdzam zakup” – po tym momencie kończy się możliwość dodawania lub usuwania Produktów w bieżącym Formularzu zamówienia.

2) W Formularzu zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta:
– imię i nazwisko/nazwa firmy,
– adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj),
– adres poczty elektronicznej,
– numer telefonu kontaktowego
– danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności.
– w wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

3) Usługa elektroniczna Formularz zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.

4. Newsletter

1) Korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w module  „Newsletter” widocznej na stronie Sklepu internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera i kliknięciu pola "zapisz się" wyrażonego ikoną w przedstawiającą kopertę.

2) Usługa elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny rezygnacji z Newslettera poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy:
– po podaniu w module  „Newsletter” widocznej na stronie Sklepu internetowego adresu poczty elektronicznej podanego do aktywacji usługi elektronicznej Newssletter kliknięciu pola z "zapisz się", a na następnej stronie potwierdzeniu adresu do rezygnacji z usługi kliknięciem pola „wypisz”
– za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@ePasmanteria24.pl z tekstem "stop newsletter" w tytule,
– pisemnie na adres: al. Komisji Edukacji Narodowej 95/97 UH 13, 02-777 Warszawa z dopiskiem stop newsletter.

5. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu;
2) dostęp do poczty elektronicznej;
3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej, Internet Explorer w wersji 7.0 i wyższej, Opera w wersji 7.0 i wyższej lub Google Chrome w wersji 12.0.0 i wyższej;4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768;
5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

6. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

7. Tryb postępowania reklamacyjnego :

1) Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Sklepu Internetowego (z wyłączeniem procedury reklamacji Produktu, która została wskazana w § 6 i § 7 Regulaminu) Usługobiorca może składać:
– pisemnie na adres: al. Komisji Edukacji Narodowej 95/97 UH 13, 02-777 Warszawa;
– w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@ePasmanteria24.pl

2)  Zaleca się podanie przez Usługobiorcę w opisie reklamacji:
– informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości;
– żądania Usługobiorcy;
– danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

3) Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

§ 3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówień w Sklepie internetowym zgodnie § 2.3 Regulaminu.

2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. O pełnej kwocie zapłaty za Produkt /Produkty będące przedmiotem Zamówienia, o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie lub usługi pocztowe) oraz o obowiązku uiszczenia innych kosztach, których wysokości nie można ustalić Klient jest informowany na stronach Sklepu internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

3. Niezwłocznie po złożeniu Zamówienia Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie oraz przyjmuje Zamówienie do realizacji. Sprzedawca wysyła Klientowi wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie  złożenia Zamówienia i przyjęcie jego do realizacji na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta. Wiadomość ta zawiera oświadczenie Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenia zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

4. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez

1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego
2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w § 3.3 Regulaminu.

5. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu internetowego Sprzedawcy.

6. Ilość sprzedawanych w Sklepie internetowym Produktów jest ograniczona i wspólna dla sprzedaży w sklepie Sprzedawcy. Realizacja Zamówień uzależniona jest od kolejności ich wpłynięcia do Sprzedawcy, a Zamówienia są realizowane do wyczerpania zapasów danego Produktu. W przypadku braku Produktu w ilości wynikającej z Zamówienia Sprzedawca skontaktuje się w ciągu 3 dni roboczych z Klientem w celu poinformowania Klienta o zaistniałej sytuacji na adres e-mail podany w formularzu zamówienia. W takim przypadku Klient ma możliwość realizacji pozostałej części Zamówienia a Umowa Sprzedaży zostaje zmieniona lub odstąpić od Umowy Sprzedaży.

§ 4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:
1) Płatność kartą kredytową,
2) Płatność e-przelewem,
3) Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki,
4) Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy

PHU MODA-TEXTIL Edyta Orzechowska (adres siedziby firmy)
Wilcze Śladowskie 1 05-088 Brochów
ING BANK ŚLĄSKI nr 64 1050 1025 1000 0092 2249 4321

2. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl.

3. Termin płatności:

1) W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
2) W przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

4. W przypadku zmiany Umowy Sprzedaży określonym w § 3.6 lub § 5.7 po dokonaniu wpłaty przez Klienta Sprzedawca dokonuje zwrotu części lub całości płatności wynikającej ze zmiany Umowy Sprzedaży przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, a zwrot ten nie wiążący się z dodatkowymi płatnościami konsumenta.

§ 5. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU

1. Dostawa Produktu/Produktów dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Dostawa Produktu/Produktów do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty tej dostawy, w tym opłaty za transport, dostarczenie lub usługi pocztowe, są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zakładce „Koszty dostawy” a także podczas składania Zamówienia, w Formularzu zamówienia także w chwili związywania się Składania oświadczenia woli Klienta związaniem się ze Sprzedającym Umową Sprzedaży.

3. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:
1) Paczkomanty InPost
2) Przesyłka pocztowa polecona PRIORYTETOWA
3) Przesyłka kurierska,
4) Przesyłka kurierska pobraniowa.
5) Odbiór osobisty

4. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny i jest dostępny po wcześniejszym opłaceniu zamówienia i umówieniu terminu ze Sprzedawcą w Dni Robocze, w godzinach od 11:00 do 19:00 oraz w soboty w godzinach od 10:00 do 14:00 w punkcie sprzedaży tradycyjnej pod adresem al. Komisji Edukacji Narodowej 95/97 UH 13, 02-777 Warszawa

5. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 14 Dni Roboczych. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
1) W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu PayU - od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.
2) W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od pierwszego dnia roboczego po dniu zawarcia Umowy Sprzedaży.

6. Termin gotowości Produktu do odbioru przez Klienta – w przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie do 7 dni kalendarzowych. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta. Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się od dnia wysłania powiadomienia.

7. W przypadku Produk ograniczonej ilości w Sklepie internetowym istnieje możliwość czasowego braku produktu we wskazanym w regulaminie czasie. W takiej sytuacji Sprzedawca skontaktuje się na wskazany przez klienta w Zamówieniu adres poczty elektronicznej. Klient może w takiej sytuacji zdecydować się na zmianę Umowy Sprzedaży, zgodzić się na wydłużony termin dostawy albo odstąpić od Umowy Sprzedaży.

§ 6. REKLAMACJA PRODUKTU LUB USŁUGI

1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.

2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad. Szczegółowe informacje dotyczące odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu wady Produktu oraz uprawnień Klienta są określone na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Reklamacje i zwroty”.

3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta:
1) pisemnie na adres: al. Komisji Edukacji Narodowej 95/97 UH 13, 02-777 Warszawa.2) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@ePasmanteria24.pl.

4. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji:
1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady;
2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz
3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

6. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, Klient zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie Produktu na adres al. Komisji Edukacji Narodowej 97 UH 13, 02-777 Warszawa.

§ 7. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (http://www.uokik.gov.pl/)

2. Klient będący konsumentem posiada następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, między innymi ze:
1) zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).
2) zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
3) zwrócenia się o uzyskanie bezpłatnej pomocy w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.

§ 8. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w § 8 pkt. 8 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone:
1) pisemnie al. Komisji Edukacji Narodowej 95/97 UH 13, 02-777 Warszawa
2) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@ePasmanteria24.pl;

2. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

3. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni kalendarzowych od dnia w którym Konsument wszedł w posiadanie Przedmiotu albo, w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik, wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie Przedmiotu.

4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, a zwrot ten nie wiążący się z dodatkowymi płatnościami konsumenta. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem.

6. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres: al. Komisji Edukacji Narodowej 95/97 UH 13, 02-777 Warszawa.

7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

8. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:
1) Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
2) Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
2) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
3) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
4) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
5) w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
6) w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów;
7) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
8) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§ 9. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów i Usługobiorców nie będących konsumentami.

2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

3. W wypadku Klientów nie będących konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

4. Chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

5. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

6.  Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.

7. W wypadku Usługobiorców nie będących konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.

8. Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem.

9. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.

§ 10. DANE OSOBOWE W SKLEPIE INTERNETOWYM

1. Administratorem danych osobowych Usługobiorców i Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.

2. Dane osobowe Usługobiorców i Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej.

3. Odbiorcy danych osobowych Klientów Sklepu internetowego
1) W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
2) W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, podmiotowi obsługującemu w/w płatności w Sklepie Iinernetowym.
3) Usługobiorca lub Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Żądanie w tym zakresie może zostać złożone:
– pisemnie na adres: al. Komisji Edukacji Narodowej 95/97 UH 13, 02-777 Warszawa
– w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@ePasmanteria24.pl.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Dane niezbędne do zawarcia Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej wskazane są także każdorazowo na stronie internetowej Sklepu Internetowego przed zawarciem danej umowy.

§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.

2. Zmiana Regulaminu:
1) Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
2) W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi elektronicznej – Konto) zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
3) W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców/Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

4. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie internetowej Sklepu internetowego  www.epasmanteria24.pl oraz dostarczany nieodpłatnie Klientowi (drogą elektroniczną) na każde jego żądanie.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl